top of page

ZWROTY

1. Z troski o bezpieczeństwo naszych Klientek, Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym NIE PODLEGA PRAWIE ZWROTU I WYMIANY. 

2. Konsument może natomiast odstąpić od umowy zawartej na odległość (tak nam mówi prawo), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w REGULAMINIE, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w  posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z REGULAMINEM wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysyłania go na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa lub złożenia oświadczenia w formie elektronicznej i wysłania go drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@biustokracja.com lub złożenia pisemnego oświadczenia i pozostawienia go w Sklepie stacjonarnym Firmy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa lub w Sklepie stacjonarnym Firmy.


W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, o której mowa REGULAMINIE, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 


Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru oraz cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie ze stawkami podanymi na stronie, których Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. W tym przypadku zwrot obejmuje jedynie koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa wybranym przez Konsumenta w Sklepie stacjonarnym Firmy. Zwrot płatności Konsumentowi przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu Towaru z powrotem przez Sprzedawcę.
Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom przesyłki w trakcie transportu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Zgodnie z art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
NIE PRZYSŁUGUJE Konsumentowi w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przeróbki) ; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - Zawartej w drodze aukcji publicznej.

Lub wypełnij poniżej

Formularz zwrotu towaru

bottom of page