top of page

BONY PODARUNKOWE

Poniżej znajdziesz wszystkie, interesujące Cię informacje dotyczące Zakupu Bonów Podarunkowych.


Bony podarunkowe

Regulamin nabycia i realizacji BONÓW PODARUNKOWYCH w salonie Biustokracja oraz w sklepie www.biustokracja.com z dnia 13 listopada 2019
Adres do korespondencji: Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: sklep@biustokracja.com
Numer telefonu: +48 781 289 243

I.DEFINICJE
1. Wystawca BONU PODARUNKOWEGO : firma „Biustokracja” (nazwa skrócona), NIP: 113-277-29-35, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa
2. Salon Biustokracja – lokal, w którym Firma prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży Klientom Towarów,
3. Sklep internetowy: sklep internetowy Wystawcy oferujący Towar dostępny na stronie www.biustokracja.com
4. Elektroniczny BON PODARUNKOWY: elektroniczna wersja bonu, w formacie PDF, wysyłany z adresu biustokracja@gmail.com, o określonej wartości: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł, 400 zł oraz 500 zł będący formą płatności w sklepie stacjonarnym Biustokracja, na okaziciela,
5. Papierowy Bon Podarunkowy: bon towarowy o wartości wskazanej przez Kupującego, na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach oraz w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Salonie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości.
6. Nabywca Papierowego BONU PODARUNKOWEGO lub Elektronicznego BONU PODARUNKOWEGO: osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Papierowy BON PODARUNKOWY oraz Elektroniczny BON PODARUNKOWY w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej jego początkowej wartości nominalnej.
7. Użytkownik: Nabywca lub każdorazowy posiadacz Papierowego BONU PODARUNKOWEGO przedstawiający go do realizacji w Salonie lub Nabywca lub każdorazowy posiadacz Elektronicznego BONU PODARUNKOWEGO realizujący go w salonie stacjonarnym,
8. Towar: przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonie oraz w Sklepie Internetowym.
9. Regulamin: Regulamin nabycia i realizacji BONÓW PODARUNKOWYCH w salonie Biustokracja oraz w sklepie www.biustokracja.com

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji BONÓW PODARUNKOWYCH.
2. Papierowy BON PODARUNKOWY może być zrealizowana w Salonie w celu zakupu Towarów.
3. BONY PODARUNKOWE są realizowane w całości, jednorazowo.
4. BONY PODARUNKOWE zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia zakupu.
5. Korzystanie z BONÓW PODARUNKOWYCH jest możliwe wyłącznie w okresie ważności BONÓW PODARUNKOWYCH, a z upływem okresu ważności BONÓW PODARUNKOWYCH prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej BONU PODARUNKOWEGO niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności,
6. BONY PODARUNKOWE nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
7. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy BONY PODARUNKOWE wolne od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

III.WYDANIE BONÓW PODARUNKOWYCH
1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej wartości nominalnej BONU PODARUNKOWEGO wybranego przez Wystawcę.
2. Zapłata za BON PODARUNKOWY nastąpi za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie lub Sklepie Internetowym. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną w Sklepie Internetowym BON PODARUNKOWY zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.
3. W przypadku nabycia Papierowego BONU PODARUNKOWEGO za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 Regulaminu, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia BONU w przypadkach, w terminie oraz w wysokości wskazanych Nabywcy w regulaminie Sklepu Internetowego.
4. Płatność za BON PODARUNKOWY nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
5. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy BONU PODARUNKOWEGO oraz do przyjmowania BONU PODARUNKOWEGO do realizacji w Salonie po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
6. Wydanie Nabywcy BONU PODARUNKOWEGO następuje:
1) Papierowy BON PODARUNKOWY jest wydawany w Salonie bezpośrednio po dokonaniu zapłaty lub jest wydawany poprzez wysyłkę na adres wskazany w zamówieniu w Sklepie Internetowym po dokonaniu wpłaty, w terminie oraz w sposób wskazany w regulaminie Sklepu Internetowego
2) Elektroniczny BON PODARUNKOWY jest wydawany poprzez wysyłkę bonu drogą mailową wygenerowanej wiadomości wraz z kodem bonu, jego wartością oraz datą wygaśnięcia (wersja nie do wydruku),

7. Przy wydaniu BONU PODARUNKOWEGO Nabywca nie otrzyma od Wydawcy paragonu fiskalnego, w związku z tym, że Wydawca posiada asortyment z różną stawką podatku VAT,

8. W przypadku Papierowego BONU PAPIEROWEGO nabytego w Salonie – Wydawca przekazuje bon, bezpośrednio po otrzymaniu środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 lub bezpośrednio po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, mającej za przedmiot przekazanie środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1;
2) w przypadku Papierowego BONU PODARUNKOWEGO nabytego za pośrednictwem Sklepu Internetowego po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed przekazaniem Papierowego BONU PODARUNKOWEGO przedsiębiorstwu świadczącemu usługi kurierskie, celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.
3) w przypadku Elektronicznego BONU PODARUNKOWEGO nabytego za pośrednictwem Sklepu Internetowego po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed przekazaniem na adres e-mail podany w zamówieniu z Sklepie Internetowym, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.

IV. ZASADY REALIZACJI BONÓW PODARUNKOWYCH
1. Do realizacji będzie przyjmowany wyłącznie BON PODARUNKOWY, który jest ważny i nieuszkodzony - dot. Papierowego BONU PODARUNKOWEGO.
2. W przypadku transakcji dokonywanej w Salonie Użytkownik realizuje Papierowy BON PODARUNKOWY przez wręczenie jej personelowi Salonu oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem zakupu Towaru.
UWAGA! Prosimy o wcześniejszą rezerwację wizyty poprzez nasz kalendarz online.
3. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik realizuje BON PODARUNKOWY w formie użycia nr bonu, widniejącego w odpowiednim miejscu, w celu dokonania płatności za Towar w Sklepie Internetowym.
4. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji BONU PODARUNKOWEGO jest wyższa niż wartość nominalna BONU PODARUNKOWEGO, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie lub w formie płatności obowiązującej w Sklepie Internetowej.
5. Użytkownik do jednej transakcji może wykorzystać kilka Papierowych BONÓW PODARUNKOWYCH. W przypadku Elektronicznego BONU PODARUNKOWEGO możliwe jest użycie jednego kodu do jednej transakcji w Sklepie Internetowym.
6. Przy realizacji BONU PODARUNKOWEGO Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika jest niższa niż wartość nominalna BONU PODARUNKOWEGO.
7. BON PODARUNKOWY może być zrealizowana przez każdego Użytkownika, który go przedstawi w Salonie bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do jego realizacji.
8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem BONU PODARUNKOWEGO w następujących przypadkach:
1) upływu okresu ważności BONU PODARUNKOWEGO;
2) uszkodzenia BONU PODARUNKOWEGO
4) gdy w Salonie lub Sklepie Internetowym wystąpiła awaria uniemożliwiająca realizację BONU PODARUNKOWEGO.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY
1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia BONU PODARUNKOWEGO przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu BONU PODARUNKOWEGO.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z BONU PODARUNKOWEGO niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem BONU PODARUNKOWEGO.
3. W przypadku otrzymania przez Wydawcę wiarygodnej informacji, że Użytkownik wykorzystuje BONU PODARUNKOWEGO niezgodnie z jej przeznaczeniem BONU PODARUNKOWEGO może zostać zablokowana lub zastrzeżona.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację BONU PODARUNKOWEGO przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie BONU PODARUNKOWEGO), jeżeli osoba ta przedstawi Wydawcy BON PODARUNKOWY w przypadku transakcji dokonywanych w Salonie, chyba że Wydawca wiedział, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za BON PODARUNKOWY, który został utracony (w tym zniszczony lub skradziony) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

VI.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje związane z BONEM PODARUNKOWYM będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty doręczenia Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806  Warszawa w godzinach jego otwarcia lub przesłać na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa, za pośrednictwem listu.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania BONU PODARUNKOWEGO, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy BON PODARUNKOWY. 
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.

VII. ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU
1. Nabywca, który zawarł umowę o BON PODARUNKOWY za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania BONU PODARUNKOWEGO przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której BON PODARUNKOWY został wykorzystany do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości BONU PODARUNKOWEGO, który został zrealizowany. Odstępując od umowy Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania BONU PODARUNKOWEGO Nabywca nie skorzysta z niego. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy a odesłaniem BONU PODARUNKOWEGO Nabywca zrealizował go, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy wartości nabytego BONU PODARUNKOWEGO. Odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia BONU PODARUNKOWEGO w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane Regulaminu Sklepu Internetowego.
2. W przypadku nabycia BONU PODARUNKOWEGO w Salonie, BON PODARUNKOWY nie podlega zwrotowi.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nabycie lub realizacja BONU PODARUNKOWEGO jest jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
2. BON PODARUNKOWY pozyskany z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.
3. BON PODARUNKOWY w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta.
5. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem www.biustokracja.com. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.biustokracja.com
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2019 roku. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu BONÓW PODARUNKOWYCH w każdym czasie bez podania przyczyny. Użytkownicy BONÓW PODARUNKOWYCH nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
9. Użytkownik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą;,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
10.Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
11.W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację. Nie jest wymagany szczególny formularz wniosku, z którego należy skorzystać. We wniosku powinno się szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosku o mediację oraz wniosku o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
12.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
13.Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

bottom of page