top of page

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.biustokracja.com z dnia 13.11.2019


Sklep internetowy www.biustokracja.com jest prowadzony przez firmę "Biustokracja" (nazwa skrócona), NIP: 113-277-29-35, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa,
Adres do korespondencji: Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: sklep@biustokracja.com

Numer telefonu: +48 781 289 243

 

I. Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca ze Firmą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22

Kodeksu Cywilnego, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu Internetowego.
2. Klient - osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia 
dokonywane przez nią czynności wymagają zgody jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu.
3. Firma – właściciel sklepu internetowego.
4. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego utworzona dla indywidualnego Klienta w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, służąca do składania Zamówień oraz do zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.
5. Salon Biustokracja – lokal, w którym Firma prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży Klientom Towarów,
6. Elektroniczny Bon Podarunkowy – karta podarunkowa, wysyłana z adresu sklep@biustokracja.com, o określonej wartości: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł. Będący formą płatności w sklepie stacjonarnym oraz internetowym www.biustokracja.com (szczegóły w Regulaminie Bonów Podarunkowych)
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
10. Sklep Internetowy– www.biustokracja.com
11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, mający zastosowanie do umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Firmą.
12. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.
13. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego zawarcia Umowy Sprzedaży, określającą istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz ich cenę.
16.Rezerwacja – czynność dokonywana przez Klienta sklepu internetowego nie będąca Zamówieniem, a jedynie wolą obejrzenia towaru w salonie stacjonarnym Biustokracja.

 

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.biustokracja.com
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego; - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; - zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego – zasady dokonywania Rezerwacji;
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Z chwilą naciśnięcia w przycisk „Zamówienie” Konsument składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego (Zamówienie).
6. Firma zapewnia Klientom udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w formie podstrony poprzedzającej złożenie Zamówienia przez Klienta. Informacje te obejmują w szczególności: - główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem - dokładne dane identyfikujące Firmę; - adres siedziby Firmy, adresie poczty elektronicznej oraz numery telefonu i faksu; - adres, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c) powyżej; - łączną cenę za Towar wraz z podatkami; - koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; - sposób i termin zapłaty; - sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurę rozpatrywania reklamacji; - sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży; - koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, które ponosi Konsument oraz koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; - brak prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; - obowiązek Firmy dostarczenia rzeczy bez wad; - istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji; - minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży; - możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji Konta, ani logowania do Konta. Prezentacja asortymentu Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Rozpoczęcie składania zamówienia lub rezerwacji może - według wyboru Klienta - nastąpić za pośrednictwem Konta, utworzonego po bezpłatnej rejestracji lub bez konieczności zakładania Konta.
3. Firma świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.biustokracja.com
4. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
5. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym ma możliwość: - śledzenia historii zamówień, - śledzenia statusu złożonego zamówienia, - ponowienia poprzedniego zamówienia, pod warunkiem dostępności danego produktu.
7. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu odpowiedniej ikony na stronie głównej Sklepu internetowego lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła i nr telefonu. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji usług marketingu i promocji Firmy. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
9. Klient wyraża zgodę na kontakt ze sklepem w formie: SMS, E-MAIL, MMS, NEWSLETTER na podany przez siebie numer telefonu oraz adres e-mail w celach prowadzenia i realizacji czynności około sprzedażowych ( informacja o usłudze gorseciarskiej, zamówieniach, rezerwacjach, zwrocie i reklamacji towaru itp.), oraz w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o aktualnych promocjach, rabatach oraz eventach w salonie Biustokracja oraz na stronie www.biustokracja.com
10. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie założenia Konta przez Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
11. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło.
12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@biustokracja.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy do korespondencji, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem numeru telefonu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
13. Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: - korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, - korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, - korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, - przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
14. Firma może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta ze Sklepu internetowego.
16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
17. Firma może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (w szczególności odmówić realizacji złożonego Zamówienia), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: - podał w trakcie rejestracji, lub bez rejestracji w trakcie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, - dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego, - dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.
18. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz założenia Konta bez uprzedniej zgody Firmy.
19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

IV. Procedura zawierania Umowy Sprzedaży.
1. Konsument ma możliwość dokonania Zakupu wybranego Towaru w sklepie internetowym.
2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.biustokracja.com, dokonać wyboru interesującego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: - przedmiotu Zamówienia, - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują), - wybranej metody płatności, - wybranego sposobu dostawy i jej miejsce, - dokładnych danych Sprzedawcy i sposobu porozumiewania się z Klientem.
6. Podana w Zamówieniu łączna cena zamawianych Towarów wraz z kosztami dostawy Towarów stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
7. Po złożeniu Zamówienia Firma ma obowiązek uzyskać od Klienta zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w pkt 5.
8. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji przez Klienta bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, a ponadto podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie”.
9.Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową Sprzedaży z Firmą i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
10. Po złożeniu Zamówienia, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta lub w formularzu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość, zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz informującą o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
11.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej z informacją o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w pkt 9 powyżej, tj. z chwilą przyjęcia oferty Klienta przez Firmę. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9 wraz z załącznikami w formacie pdf: treści Regulaminu, pouczeniu o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i innych informacji, o których mowa w punkcie 9.
12. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem płatności tradycyjną drogą przelewu bankowego (na wpłatę oczekujemy 3 dni robocze - po tym czasie zamówienie będzie anulowane), PayU, PayPal lub Przelewy24,
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Bonem Podarunkowym, wpisując we wskazanym miejscu nr bonu. Warunki obowiązywania Elektronicznych Bonów Podarunkowych reguluje osobny Regulamin Bonów Podarunkowych.

 

VI. Sposób, termin i koszty dostawy Towarów
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad, zarówno fizycznych, jak i prawnych.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, tj.: - przesyłką realizowaną za pośrednictwem firm kurierskich lub odbiór osobisty Klienta w sklepie Stacjonarnym Firmy wybranym przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
4. Koszty dostawy szczegółowo zostały określone na podstronie DOSTAWA.
5. Koszty dostawy zostaną wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
6. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę nie przekroczy 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie,
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru poprzez jego odbiór w wybranym przez Klienta Sklepie stacjonarnym, otrzyma informację mailową o gotowości odbioru zamówienia.
8. Towar zostanie wydany po okazaniu mailowego potwierdzenie, o którym mowa w pkt powyżej.

9. Produkty z nieopłaconych zamówień online zostają odłożone na okres 3 dni pracujących. Jeśli Klient w tym czasie nie zarezerwuje wizyty lub nie przyjdzie do salonu, zamówienie zostaje anulowane.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.8 składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt.1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysyłania go na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa lub złożenia oświadczenia w formie elektronicznej i wysłania go drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@biustokracja.com lub złożenia pisemnego oświadczenia i pozostawienia go w Sklepie stacjonarnym Firmy.

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów: ____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

3. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia. Wzór formularza odstąpienia oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 znajduje się na podstronie ZWROTY Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa lub w Sklepie stacjonarnym Firmy.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, o której mowa w pkt.2, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru oraz cech i funkcjonowania Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie ze stawkami podanymi na podstronie DOSTAWA oraz PŁATNOŚCI, których Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. W tym przypadku zwrot obejmuje jedynie koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa lub  zwrot w Sklepie stacjonarnym Firmy.
10. Zwrot płatności Konsumentowi przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu Towaru z powrotem przez Sprzedawcę.
11. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom przesyłki w trakcie transportu.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem zwrot środków zostanie dokonany jedynie na nr konta bankowego wskazanego przez Klienta.
13. Zgodnie z art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - Zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

VIII. Procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących Towaru
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
6. Jeśli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
7. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży ze względu na wadę Towaru, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
10. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na wolny od wad, usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, obniżyć cenę towaru lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny.
11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia si
ę wraz z 
ogólnymi terminami przedawnienia roszczeń.

12.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub przyznanych na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres Biustokracja, ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@biustokracja.com
13. Szczegółowy opis procedury rozpatrywania reklamacji dotyczących Towarów znajduje się na podstronie
REKLAMACJE.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgło
szone przez Klientów.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Firma zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Firmie pod adres sklep@biustokracja.com
5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
6. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

bottom of page